Γραμματική καὶ μελετήματα εἰς Ἡ Ἑλληνικἠ γλῶσσα καθ᾿ αὑτὴν φωτιζόμενη

(aka) Grammar and exercises for Lingua Graeca Per Se Illustrata

LGPSI is a wonderful and needed project by Seumas MacDonald and others. It is my hope to assist by writing some grammar and exercise sections for the chapters. Any errors are my own and corrections and comments would be most welcome. Please open an issue at the Github repo to offer corrections or email me at fletcher [at] amindforlanguage.com.

This work is licensed under a CC BY SA licence.

The layout and css for this page is taken from the from LGPSI's project page due to laziness and a desire for consistency.